Rada Rodziców

W Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II  działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców, opiekunów prawnych uczniów szkoły. Kadencja rady trwa jeden rok szkolny, a w skład jej wchodzą po jednym delegacie z każdej klasy. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną oraz z samorządem uczniowskim.  Statut szkoły określa role i zadania rady rodziców. Zebrania odbywają się raz na kwartał, a termin ich jest ogłaszany delegatom za pośrednictwem Librusa.

Przewodniczącą rady rodziców jest Pani Agnieszka Długoborska, zastępcą Pani Agata Barska.

Rada rodziców gromadzi środki finansowe i wydatkuje je w celu wspierania działalności szkoły na rzecz uczniów. Każdy z rodziców, opiekunów prawnych ma możliwość finansowego wsparcia  działań rady poprzez dobrowolne miesięczne wpłaty w wysokości 15 zł, wnosząc sugerowaną składkę razem z czesnym.

W szczególności pieniądze przeznaczane są na:

 • organizacje wydarzeń (np. Dzień Dziecka), konkursów dla uczniów
 • dofinansowanie do wycieczek szkolnych, balów (gimnazjalnych, 8 klas,maturalnych), po zaopiniowaniu przez wychowawcę i dyrekcję szkoły
 • dofinansowanie do nagród szkolnych na zakończenie roku szkolnego
 • fundusz reprezentacyjny – koszty kwiatów, drobnych upominków,  kartek z życzeniami, zniczy , wieńców itp. wręczanych przez radę rodziców w imieniu rodziców, opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły.
 • dofinansowanie inicjatyw  zgłaszanych przez dyrekcję szkoły, samorząd uczniowski m.in. zakup lektur szkolnych do biblioteki
 • po zapoznaniu się z pisemną opinią wychowawcy i dyrekcji szkoły wsparcie finansowe dla uczniów  w trudnej sytuacji materialnej, tak by mogli uczestniczyć we wspólnym wydarzeniu organizowanym przez klasę: wyjściu do kina, teatru, wycieczce szkolnej.

Zachęcamy do wsparcia finansowego rady rodziców, a także zgłaszania do klasowych delegatów pomysłów i chęci współpracy.

Konkurs rady rodziców  na składanie projektów do Budżetu Szkolnej Społeczności.

Rada rodziców  Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi ogłasza konkurs na składanie projektów do Budżetu Szkolnej Społeczności.

W ramach tego Konkursu uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie prawni uczniów mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać środki finansowe na ich realizację w kwocie od 200 zł do  2000 zł.

Szczegóły i etapy projektu znajdują się w załączony regulaminie.

REGULAMIN

Założenia i cele projektu:

Budżet Szkolnej Społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi (zwanego dalej Zespołem Szkół) jest Konkursem skierowanym do uczniów wszystkich Szkół wchodzących w skład Zespołu. W ramach tego Konkursu uczniowie, pracownicy, rodzice i opiekunowie prawni  uczniów mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać środki finansowe na jego realizację w kwocie od 200 zł do 2000 zł.

Grupa docelowa Konkursu to uczniowie Szkół wchodzących w skład Zespołu.
Finanse na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług i pochodzić będzie ze środków zgromadzonych ze składek rady rodziców.

Ogólne zasady postępowania:

 1. Informacje o konkursie i regulamin Budżetu Szkolnej Społeczności podane zostaną do wiadomości wszystkich pracowników, uczniów, rodziców i opiekunów prawnych  uczniów w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zespołu Szkół w zakładce Rady Rodziców, na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół
 2. Propozycje projektów, które mogą zostać sfinansowane z budżetu Konkursu, zgłaszać mogą uczniowie, pracownicy, rodzice i opiekunowie prawni  uczniów Zespołu Szkół zgodnie z harmonogramem działań.
 3. Propozycje projektów mogą być zgłaszane wyłącznie on line poprzez wypełnienie formularza konkursowego https://tinyurl.com/rada-rodzicow

Zgłaszane propozycje projektów powinny spełniać wskazane poniżej kryteria:

 1. powinny dotyczyć inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym;
 2. koszty realizacji projektu powinny mieścić się w przedziale od 200 zł do 2000 zł; w wyjątkowych przypadkach rada rodziców może zdecydować o wyborze projektu, którego koszty przekraczają 2000 zł.
 3. realizacja projektu może mieć miejsce wyłącznie na terenie Zespołu Szkół;
 4. projekt nie może być sprzeczny z zasadami działania szkoły, jej misją oraz statutem,
 5. projekt musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, służyć np. poprawie warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie estetyki, komfortu pracy itp.
 6. projekt musi być możliwy do zrealizowania i rozliczenia w terminie zgodnie z harmonogramem działań,
 7. osoba zgłaszająca wskaże pełnoletniego opiekuna projektu, który będzie współdziałał z radą rodziców przy realizacji projektu.

Analizy zgłoszonych propozycji projektów pod kątem możliwości ich realizacji, oraz wyboru projektów, które zostaną sfinansowane z budżetu konkursowego, dokona komisja złożona z przedstawicieli rady rodziców, dyrekcji, nauczycieli i samorządu uczniowskiego

Informacja o projektach, które zostały wybrane i  sfinansowane, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w harmonogramie, w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zespołu Szkół w zakładce rady rodziców (www.katolik.edu.pl//strefa-rodzica/rada-rodzicow) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół.

III. Harmonogram działań:

Do 8 lutego 2019 r. Kampania informacyjna o projekcie
Do 10 marca 2019 r. Zgłaszanie pomysłów https://tinyurl.com/rada-rodzicow
11 – 22 marca 2019 r. Weryfikacja pomysłów
25 marca 2019 r. Ogłoszenie projektów wybranych do realizacji
1 kwietnia – 31 maja 2019 r. Realizacja wybranego projektu/wybranych projektów
3 – 14 czerwca 2019 r. Rozliczenie projektu

Kryteria oceny pomysłów:

 1. Zgodność pomysłu z założeniami projektu.
 2. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uzasadnienie i opis zadania.
 3. Budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
Luty 2019
P W Ś C P S N
« sty    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Ostatnio dodane